sina decore logo
در مقابل ساختمان سازمان ملل در کشور اتریش شهر وین ، تندیس چهار ستاره شناس ، پزشک و عالم بزرگ تاریخ را ساخته اند که در زیر سقف و چهار ستونی که معماری پارسه دارد بنا شده است که نام این دانشمندان را با افتخار به شرح زیر میتوان نام برد :
  1. ابو علی سینا : فیلسوف و دانشمند ایرانی ، نویسنده کتاب شفا که یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و القانون فی الطب یکی از معروفترین آثار تاریخ پزشکی میباشد.
  2. ابوریحان بیرونی : دانشمند بزرگ و ریاضی دان ، ستاره شناس ، تقویم شناس ، انسان شناس ، هندسه شناس و تاریخ نگار بزرگ ایرانی در سده چهارم و پنجم هجری است.
  3. حکیم خیام نیشابوری : فیلسوف ، ریاضی دان ، ستاره شناس و رباعی سرای ایرانی در دوره سلجوقی
  4. زکریای رازی : پزشک ، فیلسوف و شیمی دان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسید سولفوریک ) مشهور است.
این چهار دانشمند که در زیر سقف آسمان بزرگ ایران تربیت یافتند و دانش خویش را به چهار گوشه جهان پراکنده اند ، یاد آور مشارکت مردم ایران در دانش و علوم می باشد.درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری